En genel tanımla insanlar için fiziksel, ekonomik ve sosyal kayıplar doğuran, normal yaşamı ve insan faaliyetlerini durdurarak veya kesintiye uğratarak toplulukları etkileyen doğal veya insan yapımı kökenli olaylara afet denilmektedir.

Bu tanımdan da anlaşılacağı üzere doğal veya insan yapımı kökenli bir olayın afet sonucunu doğurabilmesi için, insan toplulukları ve insan yerleşmeleri üzerinde kayıplar meydana getirmesi ve insan faaliyetlerini bozarak veya kesintiye uğratarak bir yerleşme birimini etkilemesi gerekmektedir. Başka bir deyişle afet bir olayın kendisi değil de doğurduğu sonuçtur.

Afetin büyüklüğü ise genel olarak, yukarıdaki tanıma uygun olarak, bir olayın meydana getirdiği can kayıpları, yaralanmalar, yapısal hasarlar ve yol açtığı sosyal ekonomik kayıplarla ölçülmektedir. Bu değişik kavramlar içerisinde en kutsalı ve en önemlisi insan canı olduğu için, kamuoyunda afetin büyüklüğünü yol açtığı can kaybı ve yaralanmaların büyüklüğü ile değerlendirmektedir.

Afetin şiddetine etki eden ana etkenler ise:

1. Olayın fiziksel büyüklüğü,

2. Olayın yerleşme alanlarına olan uzaklığı,

3. Yerleşim alanlarının üzerinde kurulduğu zeminin jeolojik özellikleri

4. Hızlı nüfus artışı,

5. Tehlikeli bölgelerdeki hızlı ve denetimsiz sanayileşme ve kentleşme

6. Ormanların ve çevrenin tahribi veya yanlış kullanımı,

7. Bilgisizlik, eğitimsizlik ve kent kültürünün noksanlığı

8. Toplumun afet olaylarına karşı önceden alabildiği koruyucu ve önleyici önlemlerin ulaşabildiği düzey.

9. Fakirlik ve az gelişmişlik,


Bu faktörlerden ilk ikisi doğal, diğerleri ise insan faaliyetleri kökenlidir.

Afetlerin etkileri, önemli ölçüde insan faaliyetlerinin doğru ve yanlış yönde gelişmesine paralel olarak artmakta veya azalmaktadır.

 

Afet Türleri Nelerdir?

1-Doğal Afetler,

3-İnsan kökenli Afetlerdir.

 

Afetlerin Başlıca Sonuçları Nelerdir?

1)   Can ve mal kayıplarına neden olurlar

2)  Normal yaşamda rutin hizmetler veren alt yapıyı bozarlar

2)     Psikolojik travmalar uzun yıllar devam edebilir

3)    Ülkede güvenliğin zayıflamasına ve düzenin geçici de olsa zayıflamasına neden olurlar,

4)    Ölüm, sakat kalma, yaralanma ve kaybolma gibi sonuçlar doğururlar, bulaşıcı ve salgın   hastalıkların çıkmasına neden olurlar

5)    Büyüklüğüne göre yörenin, bölgenin ve hatta ülkenin ekonomik yapısını bozarlar,

6)     Yaşam kalitesi bozulur.

Başa dön